• Zonder een volledig ingevuld formulier kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.
 • Uw aanvraag dient (afhankelijk van de aard en de omvang van het evenement) minimaal 6 weken voor aanvang van het evenement in ons bezit te zijn.
 • De EHBO-vereniging Oosterhout houdt zich het recht voor om uw aanvraag af te wijzen zonder opgaaf van reden.
 • Wij zullen ons ten aanzien van de hulpverlening zoveel mogelijk aan uw wensen conformeren, maar wij zijn hoe dan ook gehouden aan de geldende voorschriften vanuit de GHOR (geneeskundige hulporganisatie in de regio) en andere (overheidsgerelateerde) instanties.
 • De EHBO vereniging Oosterhout draagt er zorg voor dat tijdens het evenement goed opgeleide hulpverleners worden ingezet.  Alle hulpverleners zijn minimaal in bezit van een geldig EHBO diploma.
  De hulpverleners handelen conform de laatste druk van het Oranje Kruisboekje en de goedgekeurde behandelingsprotocollen.
 • De EHBO vereniging Oosterhout accepteert geen aanspraken op schade ten gevolge van de verleende hulpverlening; zowel materieel als immaterieel, zowel direct als indirect, zowel binnen als buiten rechte.
 • Bij afgelasting van het evenement, dienen wij hierover uiterlijk 24 uur vooraf  te worden geinformeerd (06-19797700). In dat geval zal slechts het gedeelte van de reeds gemaakte kosten in rekening worden gebracht. In het andere geval zijn wij genoodzaakt om het volledige bedrag te factureren.
 • De organiserende instantie dient er zorg voor te dragen dat de dienstdoende EHBO'ers worden voorzien van consumpties en in geval van lunch en/of diner. De kosten hiervan zijn voor rekening van de organisatie van het evenement.
 • De organiserende instantie dient in geval te regelen dat er minimaal 2 aansluitpunten op het elektriciteitsnet voor ons beschikbaar zijn en dat er sanitaire voorzieningen voor onze EHBO'ers aanwezig zijn.
 • De evenementsorganisatie dient in geval zorg te dragen voor het transport van een eventueel slachtoffer naar een professionele hulpverleningsinstantie of naar een ander adres, met uitzondering van een ambulance/brandweer/politie-inzet die door onze EHBO'ers is aangevraagd. De EHBO vereniging Oosterhout is in geval niet aansprakelijk voor eventuele kosten die daaruit voortvloeien.
 • In geval dienen aanwijzingen van de EHBO'ers onverwijld en te allen tijde te worden opgevolgd, waarbij de teamleider hulpverlening in principe uw aanspreekpunt is. Bij het negeren van deze aanwijzingen wordt de verantwoordelijkheid voor (eventuele) letsel(s) en schade automatisch bij de aanvrager gelegd.
 • Slechts de dienstdoende EHBO'ers zijn gerechtigd om in geval gebruik te maken van de hulpmiddelen die door onze vereniging ter beschikking worden gesteld.
 • De communicatiemiddelen van de EHBO vereniging Oosterhout zijn alleen bedoeld voor de noodzakelijke berichtgeving van medische aard en zullen niet worden ingezet t.b.v. organisatorische ondersteuning.
 • De aanvrager dient zorg te dragen voor een ruimte of een ander onderkomen waarin het verlenen van eerste hulp mogelijk is en waarbij de inrichting en voorzieningen van de ruimte hierop zijn afgestemd. Deze ruimte is niet toegankelijk voor publiek en afsluitbaar. Vanuit dit onderkomen dienen normale sanitaire voorzieningen gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk te zijn. Uitzondering op deze regel is in overleg mogelijk na overleg met en instemming van het Hoofd Hulpverleningen van de EHBO vereniging Oosterhout of met de dienstdoende teamleider.
 • De aanvrager dient de veiligheid van het EHBO personeel en –materialen zoveel mogelijk te waarborgen door het treffen van passende en adequate voorzorgsmaatsregelen. De EHBO medewerker is aanvullend verzekerd tegen ongeval- en aansprakelijkheidsstelling (onder normale maatschappelijke omstandigheden).
 • Tijdens de opvang en verzorging van slachtoffers wordt door de EHBO vereniging Oosterhout een aantal persoonsgegevens genoteerd. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en worden met de uiterste zorg behandeld. Indien nodig worden de gegevens die noodzakelijk zijn voor een adequate behandeling verstrekt aan de betreffende hulpdienst. De medische en persoongegevens worden niet verstrekt aan de organisatie of derden. Het is voor de organisatie wel mogelijk een overzicht te ontvangen met het aantal behandelingen en letsels.
 • De EHBO hulpverleners kunnen niet worden ingezet voor andere orde- en veiligheidstaken.
 • Alhoewel wij ons zoveel mogelijk zullen conformeren aan uw wensen, ligt de beslissing over het aantal in te zetten EHBO'ers en de in te zetten hulpmiddelen uiteindelijk bij het Hoofd Hulpverlening van de EHBO vereniging Oosterhout. Uitgangspunt is dat er altijd minimaal 2 EHBO'ers worden ingezet. Dit om de veiligheid van onze  medewerkers en uw deelnemers/bezoekers zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.
 • Na afloop van de hulpverlening ontvangt de organisatie een faktuur voor de inzet van de EHBO vereniging Oosterhout. Wij verzoeken u om binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur het bedrag over te maken.
 • Door het indienen van uw aanvraag, verklaart u zich akkoord en bekend met deze voorwaarden.
 • In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.